Algemene voorwaarden Blossom Up

Algemene voorwaarden per 01 januari 2014

Blossom Up te Venlo

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van Blossom Up.
De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Blossom Up. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar van deze Algemene voorwaarden.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
1.3 Blossom Up garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad  strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Blossom Up bestellingen tenminste binnen 2 (werk)dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er om andere redenen vertraging is of een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument binnen 5 (werk)dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Blossom Up zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door  Blossom Up geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro`s en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn/herroepingsrecht

4.1 Het herroepingsrecht in het kader van koop op afstand (art. 7:46d lid 1-3 BW) is niet op de aanschaf van de Bachbloesem remedie flesjes van toepassing, aangezien deze voor de gebruiker afhankelijk van persoonlijke situatie worden samengesteld.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Blossom Up worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Blossom Up. Blossom Up houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 Blossom Up respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Blossom Up maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit

6.1 Blossom Up staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer, alvorens over te gaan tot terugzending, deze gebreken onmiddellijk te melden per e-mail aan Blossom Up. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 week na levering per e-mail aan Blossom Up worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en de Bachbloesem remedie flesjes moeten ongeopend (verzegeld) zijn. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Blossom Up gegrond worden bevonden, zullen de geleverde zaken kosteloos vervangen worden.
6.5 Deze garantie geldt niet indien:
i) en zolang de afnemer jegens Blossom Up in gebreke is;
ii) de afnemer de geleverde zaken heeft (laten) bewerken;
iii) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Blossom Up en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking.

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Blossom Up zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Aanbiedingen van Blossom Up gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.4 Blossom Up kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.5 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Blossom Up en een afnemer komt tot stand nadat een bestelling/opdracht door Blossom Up op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Blossom Up behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Blossom Up gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 Blossom Up is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Blossom Up alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Blossom Up behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geen geval is Blossom Up gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Blossom Up is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten of schade door opzet of bewuste roekeloosheid. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
11.2 Eventuele aansprakelijkheid van Blossom Up is steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van de geleverde zaken, doch uiterlijk tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Blossom Up gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Blossom Up voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.

12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

12.1 Op alle overeenkomsten met Blossom Up is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Wanneer een geschil tussen Blossom Up en de afnemer niet onderling opgelost kan worden, is de rechtbank binnen het arrondissement Zuid-Nederland (regio Limburg) bevoegd.